OGŁOSZENIE

Zapraszamy rodziców lub opiekunów prawnych dzieci w wieku do 3 lat zamieszkujących na terenie gminy Tuszów Narodowy lub gmin ościennych, do udziału w projekcie „Wesołe Bobasy na start!”
nr RPPK.07.04.00-18-0014/18,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest stworzenie warunków dla 16 rodziców lub opiekunów prawnych dzieci do lat 3 pozwalających na wejście lub powrót na rynek pracy po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi.

 

W związku z realizacją projektu zostanie utworzonych 16 miejsc opieki dla dzieci do 3 roku życia
oraz zostanie pokrytych część kosztów pobytu dzieci w żłobku przez okres 24 miesięcy funkcjonowania żłobka (od 02.01.2019 r.).

 

Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpłatność za pobyt dziecka w żłobku w wysokości

268 zł/miesiąc.

 

PROJEKT KIEROWANY JEST DO:

rodziców lub opiekunów prawnych, którzy powracają lub wchodzą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, w tym:

 

 1. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu
  na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, które przerwały karierę zawodową ze względu
  na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym – łącznie 5 osób (4 kobiety
  i 1 mężczyzna);

 

 1. osoby opiekujące się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę lub są zatrudnione na czas określony lub pracujące, będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim – łącznie 11 osób (10 kobiet i 1 mężczyzna).

 

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu oparta jest o zasadę powszechnej dostępności, zgodnie z zasadą równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet
i mężczyzn:

 • w terminie 2111.2018 – 14.12.2018 r. prowadzona będzie rekrutacja do grup żłobkowych.

Przyjmowanie zgłoszeń na podstawie poprawnie wypełnionego formularza „Ankieta danych osobowych” oraz karty zgłoszenia dziecka – do pobrania w biurze projektu,

 • 15.12.2018 – 20.12.2018 r. weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie listy uczestników,
 • Do 31.12.2018 r. – przyjęcie uczestników do projektu.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wzory wymaganych dokumentów są dostępne w biurze projektu: Grochowe 72, 39-332 Tuszów Narodowy.

W przypadku pytań oraz chęci zgłoszenia się do projektu, zapraszam do kontaktu osobistego w biurze projektu, telefonicznego pod nr: +48 605 625 888 lub elektronicznego na maila: kontakt@wesolybobas.pl .

 

 Linki do dokumentów:

ogloszenie rekrutacja

 Formularz Ankieta danych osob.WB

Zgłoszenie dziecka do żłobka WB